Бабайларыбыз язып калдырганнар: 1913 нче елларда

Садри Хәмид, «Ак юл» сан 27, 1970, бит 3

Гарәп хәрефләреннән транскрипция Фазиле Насретдин

Хикәяне латин хәрефләре белән дә (оригиналь һәм хәзерге тел) һәм инглизчә тәрҗемәдә укыгыз

Беренче рәт: оригиналь версия кирилл хәрефләрендә

Италик: хәзерге тел кирилл хәрефләрендә

*

Яңы парда җомга көн – сабаклардан тынма көн.

Яңыпардаҗомгакөнсабаклардантынмакөн.

Мәктәбкә барырга төгөл – нинди шадлык бөгөн.

Мәктәпкәбарыргатүгелниндишатлыкбүген.

Кая бакма кар таулар – озон биек тар таулар.

Каябакмакартауларозынбиектартаулар.

Безнең ындыр артында – онотмадым барсында.

Безнеңындырартындаонытмадымбарысында.

Шуырга җиылганнар шонда,

Шуыргаҗыелганнаршунда,

берсе дә калмаган соңга.

берседәкалмагансоңга.

Йигерме бишләп малайлар,

Егермебишләпмалайлар,

кайларның колында/кулында калайлар,

кайберәүләренеңкулындакалайлар,

отырып/утырып шуыр өчөн – арада болыр/булыр өчөн.

утырыпшуырөченарадабулырөчен.

Кайларда салоска, чаналар – таудан шуып чабалар.

Кайберәүләрдәсәнәскә, чаналартауданшуыпчабалар.

Кычкырыбда – улашып – җинау бергә дулашып.

Кычкырыптаулашыпҗыйнаубергәдулашып.

Йокдыр/юкдыр анда нидә кызык – шуырга киткәнләр кызып.

Юктыранданидәкызыкшуыргакиткәннәркызып.

Өшөсәләр дә пошонмилар,

Өшесәләрдәпошынмыйлар,

яшь малайлар шондилар/шундилар.

яшьмалайларшундыйлар.

Коллары/куллары галиш кайларның – ярлырак малайларның.

Кулларыялангачкайберәүләренеңярлыракмалайларның.

Кулик Хасәндә шонда – ялган төгөл чында.

КуликХасәндәшундаялгантүгелчында.

Эшләгән түгәрәк чоман/чуман*,

Эшләгәнтүгәрәкчуман*,

сир/сер тизәге һәм судан

сыертизәгеһәмсудан

Иләк төбөн туңдырып – шонди яхшы уңдырып.

Иләктөбентуңдырыпшундыйяхшыуңдырып.

Төбө ялтыри боз кебек – әйтерсен бер кош кебек,

Төбеялтырыйбозкебекәйтерсеңберкошкебек,

һәммәсен озып/узып китәр – кәефләрне бозоп китәр.

һәммәсенузыпкитәркәефләрнебозыпкитәр.

Сибат нуклары да арада – салоскалары карама.

Сибатоныкларыдаарадасәнәскәләрекарама.

Бадас улларыда килгән – колларына/кулларына чоман элгән.

Бадасулларыдакилгәнкулларыначуманэлгән.

Арада Кулик Габбасы – багалар аны һәммәсе.

АрадаКуликГаббасыбагалараныһәммәсе.

Чаңгалар белән шууы – бер аршин** бардыр буе.

Чаңгыларыбеләншууыбераршин**бардырбуе.

Агачдан үзе ясаган – ничек менеп басалган?

Агачтанүзеясаганничекменепбасалган?

Коркмича/куркмича төшәр шуып, малайлар китәр куып.

Куркмыйчатөшәршуып, малайларкитәркуып.

Хөсәен, Габдулхакларда шонда,

Хөсәен, Габдулхаклардашунда,

шуырга кызганнар чында.

шуыргакызганнарчында.

Китергәнләр зор/зур чана – аларда һаман шол/шул чана.

Китергәннәрзурчанаалардаһаманшулчана.

Сиярлык он/ун малайда – анди кызык бар кайда?

Сыярлыкунмалайдаандыйкызыкбаркайда?

Җинау отырып/утырып төшәләр,

Җыйнауутырыптөшәләр,

тартканда тирләп пешәләр.

тарткандатирләппешәләр.

Шолай шуып көн озар/узар – кайларның ыштаны тозар/тузар.

Шулайшуыпкөнузаркайберәүләрнеңыштанытузар.

Артлары белән шуып – аналары кичен йөрөр куыб.

Артларыбеләншуыпаналарыкиченйөреркуып.

«Ыштан төбөң тишек» диеп.

«Ыштантөбөңтөбеңтишек»диеп.

«Әле ямим ничек?» диеп.

«Әлеямыймничек?» диеп.

Шолай иде яшь чаклар – малайларга ибдәш чаклар.

Шулайидеяшьчаклармалайларгаиптәшчаклар.

Ярсуландым язганда – берседә йок/юк дип анда.

Ярсуландым (күңелемташты) язгандаберседәюкдипанда.

*чуман – сыер тизәге һәм судан иләк төбен туңдырып ясалган аслык (слайдер)

**аршин – борынгы озынлыкны үлчәү бердәмлеге, якынча 70–80 см